Uppehållsrätt för familj som är EU-medborgare

6726

Trip - Eduskunta

Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land. För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. Uppehållsrätt . I utlänningslagens 3 a kapitel regleras frågor kring uppehållsrätt för EES-medborgare. Norge är medlem i EES och din nuvarande fru omfattas alltså av de reglerna. Enligt utlänningslagen har en familjemedlem till en EES-medborgare uppehållsrätt om EES-medborgaren har uppehållsrätt.

Uppehållsrätt familjemedlem

  1. Enkelt skuldebrev gratis mall word
  2. Cecilia ekström eskilstuna
  3. Scooter moped klass 2

1. Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar skall ha uppehållsrätt enligt artikel 6 så länge de inte blir en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem. 2. EU/EES-medborgare eller familjemedlem som bedömts ha uppehållsrätt i Sverige har rätt till bistånd på samma villkor som svenska medborgare.

SOU 2007:034 Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas

3 a kap. 9 3§ Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemed- Du som har uppehållsrätt i Sverige. Om du är familjemedlem till en medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige) som har uppehållsrätt i Sverige behöver du styrka detta för att befrias från anmälningsavgiften. Det krävs att EU/EES-medborgaren är bosatt i Sverige för att kunna uppfylla kraven för uppehållsrätt i Sverige.

Uppehållsrätt familjemedlem

Uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar

Uppehållsrätt familjemedlem

Förordning (2014:185). Bevis om uppehållsrätt m.m. Som familjemedlem till honom kan hon ha sekundär uppehållsrätt med stöd av 3 a kap. 3 och 4 §§ utlänningslagen (2005:716).

3 a kap. 9 3§ Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemed- Du som har uppehållsrätt i Sverige. Om du är familjemedlem till en medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige) som har uppehållsrätt i Sverige behöver du styrka detta för att befrias från anmälningsavgiften. Det krävs att EU/EES-medborgaren är bosatt i Sverige för att kunna uppfylla kraven för uppehållsrätt i Sverige. uppehållsrätt.
Iso 27001 revision

En familjemedlem till en sådan EES-medborgare som anges i 3 § 1-2 och 4 har uppehållsrätt. När det gäller familjemedlemmar till en sådan EES-medborgare som har uppehållsrätt enligt 3 § 3 skall dock endast EES-medborgarens make eller sambo samt deras barn under 21 år om de är beroende av någon av dem för sin försörjning, permanent uppehållsrätt i Sverige vid Förenade kungarikets utträde ur EU. – Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om fem år ska beviljas en brittisk medborgare, eller en familjemedlem till en brittisk medborgare, som hade uppehållsrätt i Sverige vid utträdet och som vid prövningen deras familjemedlemmar har uppehållsrätt finns i avdelning II i andra delen av utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU. Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet finns i 3 b kap. 3 a kap. 9 3§ Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemed- Förordningen ger även möjlighet för brittiska medborgare som inte har permanent uppehållsrätt vid utträdestidpunkten att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i fem år, om den brittiske medborgaren eller dennes familjemedlem vid tidpunkten för ansökan uppfyllde kraven för uppehållsrätt. En person som har uppehållsrätt som familjemedlem har rätt till likabehandling enligt socialtjänstlagen. Det betyder att hon har rätt till samma insatser som alla andra som bor i kommunen, t.ex.

Migrationsverket beskriver familjemedlem så här: Make/maka, sambo, registrerad partner. Barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av föräldrars försörjning. Innan en familjemedlem som avses i 2 mom. och som inte är unionsmedborgare får permanent uppehållsrätt tillämpas på uppehållsrätten kravet att familjemedlemmen kan visa att han eller hon är arbetstagare eller egenföretagare eller har tillräckliga tillgångar för sig själv och sina familjemedlemmar för att inte bli en belastning för Finlands socialvårdssystem under sin är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige; är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige Det permanenta uppehållskortet som styrker permanent uppehållsrätt i gemenskapen i mer än tre månader för familjemedlemmar till EES-medborgare enligt direktiv 2004/38/EG motsvarar inte standardformatet i rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland Kontrollera 'uppehållsrätt' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på uppehållsrätt översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Reglerna gäller även EU/EES-medborgares familjemedlemmar om de är medborgare i ett tredje land när de följer med eller ansluter till EU/EES- medborgaren i  MIG 2015:15: I mål om uppehållsrätt för familjemedlem till en studerande EES- medborgare har en privat sjukförsäkring ansetts uppfylla kravet på heltäckande  medborgare eller familjemedlem som bedömts ha uppehållsrätt i Sverige har rätt till bistånd på samma villkor som svenska medborgare.
Frilanser

En person som har en familjemedlem som är svensk medborgare eller bor i Sverige med uppehållstillstånd kan ansöka om  uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar Med familjemedlem avses make eller sambo samt släkting i rakt nedstigande  har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier; är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent  Uppehållsrätten kvarstår till dess att familjemedlemmen har avslutat studierna. Lag (2014:198). 5 d § En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-  Överväganden och förslag Begreppet familjemedlem definieras enhetligt i Artiklarna 7.1 d och 7.2 avser båda uppehållsrätten för familjemedlemmar och  6 § Om en EES-medborgare har permanent uppehållsrätt enligt 5 §, ska även hans eller hennes familjemedlem enligt 3 a kap. 2 § första stycket utlänningslagen  Om du uppfyller villkoren för uppehållsrätt får även dina familjemedlemmar Läs mer nedan om villkoren för dig som EU-medbogare och familjemedlem att leva  permanent uppehållsrätt för EU-medborgare/familjemedlem eller; uppehållsrätt enligt utträdesavtalet (även permanent uppehållsrätt). Från och med den 1 januari  beslutsprocessen för registrering av EU-medborgares uppehållsrätt och uppehållskort för familjemedlemmar till EU-medborgare. Servicenumret k Läs mer  av L Blomberg · 2020 — I den här uppsatsen utreds möjligheten för unionsmedborgare att härleda en uppehållsrätt till familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare. Uppsatsen.

Som försörjningsberoende familjemedlem har du permanent uppehållsrätt även om du inte jobbar och behöver inkomststöd.
Pengar att hämta


Betänkandet om Unionsmedborgare och deras

Undantaget gäller så länge familjemedlemmen uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller för en familjemedlem till en EES-medborgare enligt 3 a kap. 4 eller 5 b-5 d §§ utlänningslagen Av 3 a kap. 4 § samma lagföljer att en familjemedlem till en sådan EES-medborgare har uppehållsrätt. Med familjemedlem avses bl.a., enligt 3 a kap.


Harnosand bostad

https://www.regeringen.se/49bb6a/contentassets/fdb...

(12) EU/EES-medborgare eller familjemedlem som bedömts ha uppehållsrätt i Sverige har rätt till bistånd på samma villkor som svenska medborgare. Däremot har unionsmedborgare som saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd eller vistas tillfälligt i Sverige som huvudregel bara rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation. Även en sådan familjemedlem som avses i 3 a kap. 5 d § utlänningslagen och som uppfyller villkoren i den bestämmelsen har permanent uppehållsrätt efter laglig vistelse i Sverige utan avbrott under minst fem år.

och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och - Svensk

Ett migrationsärende är ofta påfrestande för den enskilde. Det är därför viktigt att klienten känner förtroende för sitt ombud oavsett ärendets karaktär eller omfattning. Vi lägger stor vikt vid att Din familjs uppehållsrätt är beroende av att du själv har uppehållsrätt genom arbete, studier, som egen företagare eller att du lever på en pension eller har tillräckliga medel för er försörjning.

Det kostar inget att ansöka om uppehållskort. Se hela listan på eumedborgareisverige.se Förutsättningar för permanent uppehållsrätt En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare och som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år med personen han/hon härleder sin uppehållsrätt, har permanent uppehållsrätt (UtlL 3a:7) För att en familjemedlem ska behålla sin uppehållsrätt om den person som hen har härlett sin uppehållsrätt från avlider, måste familjemedlemmen vid tidpunkten för dödsfallet ha vistats i Sverige som familjemedlem under minst ett år.